Privacy Policy

Ar šo sniedzam informāciju par personas datu apstrādi, kā tas paredzēts Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, lai Jūs zinātu, kādus datus SIA “Flebomedika” par Jums ievāc; kā mēs šos datus izmantojam un kam izpaužam; kā mēs tos aizsargājam un kāda ir Jūsu izvēle šajā ziņā, kad sniedzat savus datus, lai saņemtu mūsu pakalpojumus.

Jūsu datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir SIA “Flebomedika”, adrese Kokneses prospekts 18A, Rīgā, LV-1014 (turpmāk – Flebomedika)

Ja Jums ir jautājumi par šo Privātuma politiku vai ja Jūs vēlaties izmantot kādas no individuālajām tiesībām, lūdzu, rakstiet uz šo e‑pasta adresi: info@flebomedika.lv.

Datu apstrāde pamatdarbībā

Personas dati un to iegūšana

Mēs varam vākt Jūsu personas datus:

 • Jūsu reģistrācijas laikā Flebomedika klīnikā;
 • kad Jūs piesakāties vizītēs pie Flebomedika speciālistiem vai uz noteiktām procedūrām;
 • pildot uzdevumus, kas nepieciešami mūsu pakalpojumu sniegšanai (piemēram, veicot medicīniskās pārbaudes vai analīzes, veicot procedūru, veicot pēcoperācijas kontroli);
 • sadarbojoties ar Jūsu veselības apdrošinātāju;
 • iegūstot datus no veselības informācijas sistēmas, kuras pārzinis ir Nacionālais veselības dienests (turpmāk - NVD).

Saņemot no Jums pilnvarojumu Jūsu personas datu izpaušanai Jūsu nozīmētai trešajai personai, mēs vācam datus par šo trešo personu, ciktāl nepieciešams, lai izpaustu Jūsu atļauto informāciju.

Atkarībā no nepieciešamības un datu apstrādes nolūka mēs par Jums varam vākt šādus datus:

 • vārds un uzvārds,
 • personas kods,
 • kontaktinformācija (adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese),
 • Privilēģijas kartes numurs,
 • vecums,
 • dzimums,
 • analīžu un izmeklējumu rezultāti,
 • slimības vēsture,
 • informācija par iepriekš veiktajām procedūrām pie Flebomedika speciālistiem, tostarp Jūsu rakstveida piekrišanas šo procedūru veikšanai,
 • citi veselības dati, kas nepieciešami procedūras veikšanai, profilaksei vai kas saskaņā ar likumu jāietver medicīnas ierakstos (piemēram, slēdziens/ diagnoze, veiktā vai plānotā ārstēšana/ operācija, pēcoperācijas kontroles rezultāti, nozīmētā ārstēšana),
 • informācija par izrakstītajām receptēm,
 • informācija par darba spējas stāvokli un izrakstītajām darba nespējas lapām,
 • informācija par veselības apdrošināšanu,
 • informācija par veiktajiem norēķiniem.

Kā mēs izmantojam personas datus

Mēs izmantojam personas datus, lai:

 • Jūs identificētu;
 • izpildītu Jūsu pieprasījumus (piemēram, pierakstot Jūs uz procedūru vai informējot par Jūsu veiktajiem pierakstiem uz procedūru, sniegtu informāciju Jūsu veselības apdrošinātājam); 
 • sniegtu mūsu pakalpojumus (piemēram, veiktu izmeklējumus un analīzes, veiktu procedūras vai pēcoperācijas kontroles);
 • pildītu mums likumos noteiktos pienākumus (piemēram, papildinot un glabājot Jūsu slimības vēstures datus un pacienta ambulatorajā kartē ietveramos datus);
 • sniegtu informāciju trešajām personām, kad Jūs mums to lūdzat, mums ir Jūsu piekrišana vai lai aizsargātu mūsu tiesiskās intereses (piemēram, izsniedzot analīžu rezultātus Jūsu pilnvarotai personai vai uz Jūsu norādīto e-pasta adresi).

Kāds ir tiesiskais pamats  Jūsu personas datu apstrādei

Mēs apstrādājam personas datus, balstoties Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula), Personas datu apstrādes likumu, Pacientu tiesību likumu un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē mūsu darbību.

Mūsu leģitīmā intereses datu apstrādē ir organizēt efektīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas procesu, tai skaitā informēt profesionāļus par jaunumiem medicīnas nozarēs, kurās piedāvājam savus pakalpojumus.

Kam mēs izpaužam personas datus

Atkarībā no situācijas mēs varam izpaust Jūsu personas datus tikai, lai sniegtu Jums pakalpojumu, lai izpildītu likumu prasības vai lai izpildītu Jūsu lūgumu:

 • personām, kas Flebomedika vārdā sniedz Jums pakalpojumu;
 • laboratorijām saistībā ar analīžu veikšanu;
 • apdrošināšanas sabiedrībai;
 • Nacionālajam veselības dienestam saistībā ar darbnespējas izziņas un zāļu receptes izrakstīšanu;
 • Jūsu pilnvarotai personai;
 • Veselības inspekcijai;
 • policijai.

Mēs varam izpaust Jūsu personas datus arī citām trešajām personām, lai pildītu piemērojamo likumu prasības, īstenotu mūsu tiesiskās intereses un mums noteiktos informācijas sniegšanas, uzraudzības un ziņošanas pienākumus, kā arī lai atbildētu uz valsts iestāžu pieprasījumiem un sadarbotos ar tiesībsargājošām iestādēm citos likumā noteiktos nolūkos.

Individuālās tiesības

Sazinoties ar Flebomedika (skat. sadaļu Sazinieties ar mums), Jūs varat īstenot savas tiesības:

 • pieprasīt piekļūt Jūsu personas datiem;
 • pieprasīt labot Jūsu personas datus;
 • atsaukt piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei, kad datu apstrāde ir tieši balstīta uz šādu piekrišanu.

Noteiktos gadījumos Jums var būt tiesības pieprasīt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi vai iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi. Šādos gadījumos Jūs varat īstenot savas tiesības un pieprasīt dzēst Jūsu personas datus.

Jūs varat izmantot savas tiesības atbilstoši piemērojamajiem ES un Latvijas Republikas tiesību aktiem veselības aprūpes un citās jomās.

Ja personas dati tiek dzēsti pēc Jūsu lūguma, Flebomedika saglabās tikai tādas informācijas kopiju, kas ir vajadzīga, lai aizsargātu mūsu vai trešo personu tiesiskās intereses, izpildītu normatīvo aktu prasības vai valsts iestāžu rīkojumus, risinātu strīdus, novērstu problēmas vai izpildītu jebkādu līgumu, ko Jūs esat noslēdzis ar Flebomedika.

Glabāšanas ilgums

Flebomedika izmanto vāktos personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams tiem nolūkiem, kuriem dati tika iegūti, vai, lai nodrošinātu mūsu leģitīmās intereses realizāciju, vai izpildītu likumā noteikto pienākumu. 

Flebomedika nosaka iegūto personas datu glabāšanas ilgumu, izvērtējot šādus kritērijus: (i) vai mums ir attiecības ar Jums un vai mēs sniedzam Jums pakalpojumus; (ii) vai Jūsu personas datu glabāšanas pienākumu nosaka normatīvie akti; (iii) vai Jūsu personas datu glabāšana ir nepieciešama, ņemot vērā mūsu leģitīmo interesi (piemēram, ievērojot iespējamos prasību noilguma termiņus vai iespējamās uzraudzības iestāžu pārbaudes darbības).

Trešo pušu pakalpojumi

Flebomedika atbild par Jūsu datu vākšanas, izmantošanas, izpaušanas vai drošības vai citām darbībām tikai tajos gadījumos, kad mēs esam Jūsu datu pārzinis. Tajos gadījumos, kad dati tiek izmantoti, lai saņemtu trešo pušu pakalpojumus, informāciju par šādām darbībām sniedz attiecīgais datu pārzinis.

Sūdzības iesniegšana

Ja Jums šķiet, ka Jūsu privātuma tiesības ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību ES iestādei atbilstoši Jūsu pastāvīgajai dzīvesvietai. Latvijā šī iestāde ir Datu valsts inspekcija, Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīga, LV-1011, tālr.: 67 22 31 31, e-pasts: info@dvi.gov.lv.

Datu apstrāde tiešsaistes pakalpojumos

Kā vairums tīmekļa vietņu, SIA “Flebomedika” (Flebomedika) vietnes www.flebomedika.lvwww.lazermedicinasklinika.lvwww.venucentrs.lv, un www.ameda.lv  vāc datus par vietnes apmeklētājiem, lai gūtu iespēju saprast, cik noderīgas ir tīmekļa vietnes un kā tās varētu uzlabot, vai arī lai sniegtu pakalpojumus vai veiktu citas darbības pēc Jūsu pieprasījuma.

Jums ir tiesības kontrolēt Jūsu privātumu, un Flebomedika to ļoti respektē. Mums ir ļoti svarīgi sniegt Jums atbalstu šo tiesību īstenošanā. Tāpēc šim nolūkam esam sagatavojuši sīkāku informāciju par datu apstrādi tiešsaistes pakalpojumos, kas ir izklāstīta turpmākajās sadaļās.

Flebomedika vāktie un izmantotie dati

Vispārīgi informāciju, kuru par Jums ievāc Flebomedika tiešsaistes pakalpojumos, var iedalīt divos veidos:

 1. informācija, kas nepieciešama Flebomedika tīmekļa vietnes ērtākai darbībai un kuras izmantošana ir aprakstīta Sīkdatņu lietošanas politikā;
 2. informācija, kas nepieciešama Flebomedika pakalpojumu sniegšanai (ja Jūs izvēlaties šos pakalpojumus), un kuras izmantošana ir aprakstīta zemāk.

Lai sniegtu pakalpojumus Flebomedika var ievākt un šādi izmantot šādus Jūsu datus:

 • Piesakoties uz procedūru caur tiešsaistes formu vai zvanu centru: vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, informācija par procedūras laiku un vēlamo speciālistu un jebkura cita informācija, ko Jūs labprātīgi vēlaties norādīt. Šie dati tiek izmantoti, lai pieteiktu Jūs vizītei uz Jūsu izvēlētu procedūru vai pie Jūsu izvēlēta speciālista un lai sazinātos ar Jums par vizītes laika izmaiņām.
 • Sazinoties ar mums caur tiešsaistes formu: vārds, e-pasts un jebkura cita informācija, ko Jūs labprātīgi vēlaties norādīt. Šie dati tiek izmantoti, lai ar Jums sazinātos par Jūsu uzdoto jautājumu.
 • Pasūtot preces interneta veikalā www.ameda.lv: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, pasta adrese, pasūtītās preces veids. Šie dati tiek izmatoti, lai izrakstītu un nosūtītu Jums rēķinu par pasūtīto preci, sazinātos ar Jums par piegādi un piegādātu preci, un noteiktos gadījumos atgādinātu Jums par preces derīguma termiņa beigām.
 • Piesakoties mūsu Privilēģiju kartes saņemšanai: vārds, uzvārds, telefona numurs, e‑pasta adrese, dzimšanas datums un pasta adrese. Šie dati tiek izmantoti, lai sniegtu Jums informāciju par Privilēģiju karti un lai nodrošinātu personificētas Privilēģiju kartes izgatavošanu un piegādi.

Šīs informācijas vākšanai un apstrādei ir viens vai vairāki šādi tiesiskie pamati: Jūsu pieprasījums (piekrišana), izvēlēto pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana, sagatavošanās līguma noslēgšanai, līguma noslēgšana, kā arī normatīvo aktu prasību izpilde.

Mārketings

Piesakoties mūsu Privilēģiju kartei, Flebomedika var nosūtīt Jums jaunumus, ziņas, kas varētu būt Jums interesantas un kas būtu saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanu, ja ir saņemta Jūsu piekrišana vai arī ja Jūs iepriekš esat iegādājušies Flebomedika preces vai pakalpojumus. Jums vienmēr ir tiesības atteikties no šādu ziņu saņemšanas, rakstot uz info@flebomedika.lv.

Profilēšana

Flebomedika var izmantot tīmekļa vietnes apmeklējumu statistikas datus, lai analizētu tās apmeklētāju tendences un demogrāfiskās pazīmes, bet nepiešķirot katram apmeklētājam individuālu profilu.

Trešās personas, kas varat piekļūt Jūsu datiem

Jūsu datiem var piekļūt Flebomedika sadarbības partneri, kas sniedz Flebomedika:

 • mārketinga pakalpojumus,
 • preču vai Privilēģijas karšu piegādes pakalpojumus,
 • informācijas tehnoloģiju pakalpojumus, kas nepieciešami ar Flebomedika sistēmu uzturēšanai.

Flebomedika sadarbības partneri piekļūst Jūsu datiem tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai Flebomedika varētu saņemt to sniegtos pakalpojumus.

Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. Google Inc. ir pievienojusies ES-ASV Privātuma aizsardzības principiem, ES–ASV Privātuma aizsardzības sarakstam, kas apstiprina, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro ES pieprasītos privātuma standartus. Šim pakalpojumu sniedzējam ir piemērojamas arī līgumiskās saistības, kas paredzētas privātuma nodrošināšanai - https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.

Atsevišķās Flebomedika tīmekļa vietnēs ir iespēja uzrakstīt atsauksmi vai uzdot jautājumu, izmantojot nevis Flebomedika kontaktinformāciju, bet trešās personas rīku Disqus. Jūsu personas datu apstrādes kārtību šajā gadījumā nosaka Disqus politika, tāpēc Flebomedika nenes atbildību šādu trešās personu veikto Jūsu datu apstrādi.

Cik ilgi Flebomedika uzglabā datus?

Flebomedika izmanto vāktos personas datus tik ilgi, cik tas būs nepieciešams vai atļauts tiem nolūkiem, kuriem dati tika iegūti, vai, lai nodrošinātu mūsu leģitīmās intereses realizāciju. 

Flebomedika nosaka iegūto personas datu glabāšanas ilgumu, izvērtējot šādus kritērijus: (i) vai mums ir attiecības ar Jums un vai mēs jums nodrošinām piekļuvi Flebomedika tīmekļa vietnēm; (ii) vai Jūsu personas datu glabāšanas pienākumu nosaka normatīvie akti; (iii) vai Jūsu personas datu glabāšana ir nepieciešama, ņemot vērā mūsu leģitīmo interesi (piemēram, datu glabāšana, ievērojot iespējamos prasību noilguma termiņus, uzraudzības iestāžu regulatīvo darbību izpilde).

Sīkdatnes ir parasti derīgas īsāku termiņu (dienu, nedēļu vai mēnesi), dažos gadījumos tās ir derīgas vienu gadu.

Jūs varat atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas šeit - http://www.youronlinechoices.com/.